MISSIE

Als kernpartner binnen het bredere netwerk van de geestelijke gezondheidszorg bevordert CGG Adentro de geestelijke gezondheid van de bevolking in de regio ‘Gent-Deinze-Eeklo’. We bieden ambulante, gespecialiseerde, kwaliteitsvolle en toegankelijke hulp aan cliënten van elke leeftijdsgroep en versterken hun omgeving en organisaties. We hebben bijzondere aandacht voor de sociaal kwetsbaren.


WAARDEN

We laten ons leiden door volgende waarden:

Kwaliteit

We werken met deskundige medewerkers die vanuit een wetenschappelijk gefundeerde benadering oog hebben voor de totale zorgvraag van de cliënt en zijn omgeving en die zich permanent vormen en bijscholen. Als sociale onderneming wenden we onze middelen zorgvuldig en efficiënt aan.

Respect

Onze waarderende benadering van de cliënten, de collega’s en de organisatie uit zich in wederzijds vertrouwen, discretie, transparantie, open communicatie en loyauteit. We bewaken de emotionele en fysieke grenzen van cliënten en medewerkers .

Ambitie

Als dynamische en wendbare organisatie beogen we maatschappelijke relevantie en stimuleren we innovatie. We streven duurzame oplossingen na op langere termijn. We dragen bij tot een meer inclusieve samenleving.

Coöperatief

‘Samen werken’ met de cliënt, tussen de medewerkers, binnen de organisatie en met externe partners is essentieel. We streven naar maximale betrokkenheid, engagement, verantwoordelijkheid en verbondenheid.

Herstelgericht

We werken naar herstel op alle levensdomeinen met oog voor gelijkwaardigheid, autonomie, empowerment en zelfbeschikking.

Toegankelijk

We staan open voor alle cliënten en verwijzers, met respect voor ieders eigenheid en achtergrond. We werken maximaal de drempels naar toegankelijkheid weg.

VISIE

CGG Adentro wil in de regio de referentie zijn in gespecialiseerde ambulante geestelijke gezondheidszorg. We spelen in op nieuwe tendensen en actuele maatschappelijke noden.

Om deze ambitie te verwezenlijken zetten we in op:

De KRACHT van cliënt en context

We richten ons op alle mensen van elke leeftijd die (risico lopen op) matig tot ernstig disfunctioneren in meerdere levensdomeinen door psychische en psychiatrische problemen en op de context van de cliënt. We hebben prioritair aandacht voor de sociaal kwetsbare mensen en richten ons in het bijzonder op de doelgroep kinderen en jongeren. De veerkracht, de zelfredzaamheid, de deskundigheid, de talenten en de autonomie van de cliënt vormen de basis van ons werk.

De KRACHT van ons divers aanbod

We bieden een breed spectrum aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg in het zorgcontinuüm:

  • Selectieve en geïndiceerde preventie

  • Casus- en contextgebonden consult

  • Diagnostiek

  • (Psycho)therapeutische en psychiatrische behandeling

  • Contextbegeleiding

  • Herstelgerichte begeleiding

De KRACHT van onze medewerkers

De teams hebben een brede, multidisciplinaire visie en samenstelling en ontwikkelen hun interventies vanuit psychiatrisch, psychologisch en sociaal perspectief. De inbreng van de verschillende medewerkers in het team is gelijkwaardig en complementair. We zijn een zorgzame en aantrekkelijke organisatie. We kiezen voor open communicatie, transparant leiderschap en participatie van cliënten en medewerkers. We hebben aandacht voor de werk-leven balans en zetten in op talent- en competentiemanagement.

De KRACHT van onze unieke positie en samenwerking binnen een netwerk

We nemen onze verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van een netwerk van steunfiguren en hulpverlening met en rond de cliënt, om de continuïteit van zorg te verzekeren. De intensiteit en aard van onze inbreng varieert in afstemming met de cliënt en het netwerk. We spelen een relevante en zichtbare rol in de vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg vanuit deskundigheid, innovatie en samenwerking. We zijn een daadkrachtige gespreks- en onderhandelingspartner in de uitbouw van de geestelijke gezondheidszorg.